• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Řízení (management)

manage = vést, řídit, spravovat záležitosti, ovládat, kontrolovat, přimět (někoho) k přijetí něčí nadvlády, přimět (někoho) k souhlasu s něčím přáním pomocí lsti, lichocení nebo uváženého připomenutí motivů, působit na někoho, manipulovat jí za určitým cílem, zařídit, úspěšně dokázat, jednat nebo zacházet opatrně                 

Oxford English Dictionary

Henri Fayol (1841- 1925) identifikoval na počátku 20. století pět prvků managementu: předvídání a plánování, organizování, nařizování, koordinování a kontrolu.

V polovině 50. let se hovořilo o plánování, organizování, přijímání zaměstnanců, nařizování a kontrole, Michael Armstrong uvádí plánování, organizování, motivaci a kontrolu.

V současné době jsou v teoriích managementu nejčastěji uváděny následující čtyři funkce: plánování, organizování, vedení a kontrola

M. Armstrong

proces řízení

 • má přinést určité výsledky za pomoci co nejlepšího využití lidských, materiálních a finančních zdrojů, které má organizace, (a tedy i manažer) k dispozici
 • cílem je především zhodnocení všech vstupů
 • výsledná přidaná hodnota závisí na manažerských a odborných předpokladech i  angažovanosti manažerů odpovědných za řízení organizace
 • proces řízení je složen z jednotlivých řídících procesů – plánování, organizování, vedení a kontroly

Jedná se o systematický a koordinovaný proces směřující k předem stanovenému cíli.

plánování

 • rozhodování o zacílení a průběhu činností směřujících
 • k dosahování požadovaných výsledků a zaměření pozornosti na cíle, programy k dosažení cílů
 • zahrnuje proces definování cílů, formulování strategií a zpracování  plánů koordinujících a integrujících jednotlivé činnosti

organizování

 • stanovení úkolů a nejvhodnějšího postupu pro jejich dosažení   rozhodnutí o personálním zabezpečení
 • rozhodnutí o tom, jak budou lidé uspořádáni do skupin
 • zajištění příslušných informačních toků 

vedení

 • výběr, ovlivňování, spolupráce, komunikace, motivování lidí v organizaci, zvládání problémů a řešení konfliktů  

kontrola

 • měření a monitorování reálného výkonu v porovnání s cíli
 • v případě identifikace odchylek přijetí nápravných opatření

„Řízení znamená v podstatě rozhodnout, co dělat a uskutečnit to prostřednictvím lidí.
…lidé jsou tím nejdůležitějším aktivem, které manažeři mají k dispozici. Jen jejich prostřednictvím lze ovládnout další aktiva, znalosti, finance, materiál, závod, zařízení, atd..“

M. Armstrong

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv