• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Vůdcovství

Vůdcovství je speciální kombinace osobnostních předpokladů vést druhé. V sociální psychologii se tak hovoří o faktorech vůdcovství. Podle Halpina a Winera (1952) jsou to ty to faktory: 

 • Uznávání a chápání potřeb členů skupiny – vůdce se stará, aby všichni měli všechno
 • Iniciativa a organizační schopnosti a účast na životě skupiny – vůdce chodí z večírků jako poslední
 • Osobní vztah k motivacím členů skupiny – vůdce si je vědom motivací každého individuálně
 • Sociální citlivost vůči dění ve skupině, tj. vysoká úroveň sociální inteligence – všímavost, schopnost předcházet a řešit konflikty atd.
 • Způsobilost odměňovat a trestat v psychologickém slova smyslu (předpokládá emoční závislost na straně ovlivňovaných) – musejí cítit k vůdci úctu a obdiv.

Pozici vůdce bezpochyby posílí, pokud bude mít charisma. Současný psychologický přístup nahlíží charisma jako soubor rysů osobnosti, projevující se v jejím chování.  

Charisma lze “nahrát” na jevišti nebo ve filmu i v realitě a zahrnuje jak složky verbálního, tak neverbálního chování.  Skutečné charisma spočívá na postoji k lidem a získané moci. 

Richard Wiseman rozeznává u charismatu tři atributy: 

 1. Charismatická osobnost sama prožívá poměrně silně své emoce
 2. Dokáže je vybudit i u druhých
 3. Je odolná vůči působení jiných charismatických jedinců

Jak lze rozvíjet své charisma?

Obecně: Uvolnit se. Otevřený postoj, ruce se během hovoru nedotýkají tváře, vzpřímený a uvolněný postoj, ruce jsou nespojené, s dlaněmi většinou obracenými vpřed nebo vzhůru.  

V kontaktu s druhými: Naslouchat druhým a nebýt sobecký. Dávejte druhým najevo, že vám na nich záleží a že jste rádi v jejich přítomnosti. Autenticky se usmívejte, přikyvujte jim, když hovoří, je možné se občas letmo druhého dotknout na předloktí a udržovat s ním oční kontakt. 

Ve skupině: Jako vedoucí vystupujte v pohodě, pohybujte se po skupině a projevujte emocionální nasazení/nadšení. Udržujte kontakt se všemi členy skupiny.

Obsah sdělení: Najděte odvahu jít za současný stav věcí, buďte jiní. Buďte kontroverzní, novátorští, vyjadřujte se jednoduše, srozumitelně a logicky jasně.  

Řeč: Hovořte jasně, plynule, výrazně a zřetelně vyslovujte. Pracujte s obrazotvorností, mluvte rychleji, občas pro zvýšení důrazu a napětí zpomalte nebo zesilte. 

Důležité:  Buďte přirození, dělejte jen to, co je vám vlastní. Není jistější cesty ke ztrátě charismatu a důvěryhodnosti, nežli přetvářka.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv